Dokumentai ir teisės aktai

 

PLANAVIMO DOKUMENTAI
Ugdymo planas 2023-2024 m. m.
2023 metų veiklos planas

2022 metų veiklos planas
Gimnazijos strateginis planas
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktorės Astos Žukauskienės 2022 metų veiklos ataskaita
Gimnazijos nuostatai

 

GIMNAZIJOS TAISYKLĖS IR DOKUMENTAI (MOKINIAMS, MOKYTOJAMS, TĖVAMS)
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Mokinių taisyklės
Lankomumo tvarka
Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:

Prašymo forma individualaus ugdymosi plano keitimui
Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
Nuotolinio ir mišriojo ugdymo proceso organizavimo tvarka

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka
Gimnazijos nuotolinio darbo taisyklės
Mokinių pavėžėjimas:

 

KITI DOKUMENTAI
Valdymo struktūra
Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
Korupcijos prevencija
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Smurto ir patyčių prevencijos programos aprašas
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
Numatomų darbuotojų pareigybių skaičius (nuo 2020-03-01)
Covid-19 viruso valdymo tvarka gimnazijoje
Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui

 

FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinė ataskaita 2022 m.
Paramos ataskaita 2022 m.
Finansinė ataskaita 2020 m.
Viešieji pirkimai: