Dokumentai ir teisės aktai

 

PLANAVIMO DOKUMENTAI
Ugdymo plano patvirtinimo pakeitimas
Ugdymo planas 2023-2024 m. m.
2023 metų veiklos planas

Gimnazijos strateginis planas
Strateginio plano 2023 metų veiklos ataskaita
2023 metų veiklos ataskaita
Gimnazijos direktorės 2022 metų veiklos ataskaita
Gimnazijos nuostatai

 

GIMNAZIJOS TAISYKLĖS IR DOKUMENTAI (MOKINIAMS, MOKYTOJAMS, TĖVAMS)
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas

Direktoriaus įsakymas dėl elektroninio dienyno nuostatų keitimo
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Mokinių taisyklės
Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Lankomumo apskaitos vykdymo aprašas
Lankomumo užtikrinimo veiklos aprašas
Prašymo forma individualaus ugdymosi plano keitimui
Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
Nuotolinio ir mišriojo ugdymo proceso organizavimo tvarka

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka
Gimnazijos nuotolinio darbo taisyklės
Mokinių pavėžėjimas:

 

KITI DOKUMENTAI
Valdymo struktūra
Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
Korupcijos prevencija
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas
Darbo apmokėjimo sistema
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
Smurto ir patyčių prevencijos programos aprašas
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
Numatomų darbuotojų pareigybių skaičius (nuo 2020-03-01)
Covid-19 viruso valdymo tvarka gimnazijoje
Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui

 

FINANSINĖS ATASKAITOS
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinė ataskaita 2023 m.
Finansinė ataskaita 2022 m.
Paramos ataskaita 2022 m.
Viešieji pirkimai: