Gimnazijos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų sąrašas

TEISĖS AKTO PAVADINIMAS
Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas
Vidurinio ugdymo bendrosios programos
2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas
Užsieniečių ir LR piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašas
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas
Mokinių registro nuostatai
Nacionalinių egzaminų centralizuotos informacinės sistemos NECIS nuostatai
Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai
Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos
Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas
Lietuvos higienos normos 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Lietuvos profesijų klasifikatorius 2012
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės
Dokumentų rengimo taisyklės
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo
Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas
Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
Priešgaisrinės saugos įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymas
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
2013 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo už mokinį, perėjusį į kito subjekto finansuojamą mokyklą, metodinės rekomendacijos
Dėl geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų nustatymo