Tūkstantmečio mokyklų programa

     

Tūkstantmečio mokyklų programa
Bendra informacija

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“, kuris yra trečioji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis.

Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 36 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja antrajame programos sraute.

Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: Tūkstantmečio mokyklos II | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt)

Projekto aprašymas
Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.
Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).
Projekto veiklos
 1. Mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. Infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. Mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. Konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. Projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).
Projekto tikslinės grupės Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija  yra projekto partnerė ir įgyvendins 1-3 punkte numatytas veiklas:
 1. Įkurs arba atnaujins naujas edukacines erdves: kūrybines studijas, informacinį-technologinį centrą, modernaus bendradarbiavimo erdvę, kūrybines dirbtuves.
 2. Įsigis naujas, modernias mokymo priemones ir įrangą: aktų salėje, STEAM laboratorijoje, kūrybinei studijai ir dirbtuvėms, modernaus bendravimo erdvėms.
 3. Bendruomenės nariai vyks į lyderystės kompetencijų stiprinimo 3 dienų stažuotę Suomijoje.
 4. Sukurs, išbandys ir įgyvendins integruotų pamokų ciklus.
 5. Organizuos įvairias ugdymo veiklas ir užsiėmimus STEAM laboratorijoje, kūrybinėse dirbtuvėse ir studijose.
 6. Praves STEAM pamokas netradicinėse erdvėse.
 7. Vyks ugdymo karjerai veiklos.
 8. Bus organizuoti įtraukiojo ugdymo forumai.
 9. Vyks grupinės terapijos, psichikos sveikatos raštingumo mokymai.
Siekiami rezultatai
 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.