KAZYS JANUTA (mokėsi iki 1930 m.)

1928 m. buvo moksleivių šaulių būrio Mažeikiuose valdybos narys, 1929 m. pirmininkas. Vytauto Didžiojo universitete baigė teisę. 1932-1934 m. žemaičių studentų korporacijos „Samogitia“ pirmininkas. 1936-1937 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir liko joje atsargos leitenantu, vėliau dirbo teismo tardytoju Vilniuje ir Vilkaviškyje. 1939 metais susituokė su rašytoja Petronėle Orintaite.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. čia baigė linotipininkų kursus. 1949 m. persikėlė į JAV, dirbo „Naujienų“ spaustuvėje rinkėju.

1934 m. pradėjo bendradarbiauti spaudoje, rašė „Policijos žurnale“. 1948-49 m. Augsburgo-Hochfeldo stovykloje leido ir redagavo biuletenį „Dienos žinios“. Spaudoje pasirašinėjo J. Klauseikio ir kt. slapyvardžiais.