Informacija

 MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
2021 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR.V1-107 „DĖL 2021–2022 M. M.
MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. spalio 22 d. Nr. V1-163 Mažeikiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1924 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“,

p a k e i č i u 2021–2022 mokslo metų Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ugdymo plano, patvirtinto gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-107 „Dėl Mažeikių Merkelio Račkausko Gimnazijos ugdymo plano patvirtinimo“ 8.3. punktą ir jį išdėstau taip:

„8.3. ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.“

Gimnazijos direktorė                                                                         Asta Žukauskienė

Spalio 29 d., trečiokų M. K. Sarbievijaus, didžiausio baroko epochos poeto, apibendrinimo plakatėlių pristatymą vertino diplomuota žurnalistė Viktorija Vaserytė, 2015 m. mūsų gimnazijos alumnė. Ji papasakojo apie kalbėjimo ir kalbos svarbą ne tik žurnalistui, bet kiekvienam žmogui, kuris nori save realizuoti. Viktorija kalbėjo ir apie mokykloje susiformuotą atsakomybę ir discipliną, šiandien tokią svarbią darbo rinkoje.

Ona Kelpšienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Štai ir prabėgo šiurpioji Helovino savaitė! Išradingai skaptavome moliūgus, protmūšyje patikrinome savo žinias apie Heloviną, jaukiai praleidome popietę skanaudami Jūsų gamintus kepinius, azartiškai ieškojome paslėptų moliūgėlių ir savaitę vainikavome pasipuošdami nuostabiais kostiumais! Tariame AČIŪ Jums už nuoširdų įsitraukimą, o dabar linkime gerų atostogų, iki pasimatymo!

 

Geros savijautos programa

1b klasė dalyvauja Geros savijautos mokymuose su psichologe Elena Šmitiene. Daug veiklos, emocijų, atvirumo ir grožio.
Programos paskirtis – užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio Savijautos programose. Programa gali naudotis 1-12 klasių mokiniai.

Geros savijautos programos skelbiamos:

„Diena Vilniuje“

Gimnazijos vaikinų ansamblis Trio BROS sekmadienį koncertavo Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje kartu su žydų muzikos atlikėjais – ansambliu „Klezmer Klangen Vilne“ bei Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vaikų choru „Simcha“. Edukacinis renginys – koncertas „Diena Vilniuje“, skirtas prisiliesti prie Lietuvos žydų meninės kūrybos nuo dailės iki muzikos. Koncerte skambėjo kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo fortepijoninė kūryba, atliekama Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos pianistų, skambėjo žydiškos dainos jidiš ir hebrajų kalbomis. Surengta Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinių dailės darbų paroda „Žydiški simboliai“. Koncerto atlikėjai buvo pakviesti į edukaciją Samuelio Bako kūrybos muziejuje bei į ekskursiją Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje. Tikrai prasminga ir kultūringa diena Vilniuje, esme dėkingi projekto organizatoriams – VšĮ „Menopolis“, už galimybę muzikuoti kartu ir ugdyti jaunųjų atlikėjų menines, kultūrines kompetencijas.

Laimonas Terasius, vaikinų ansamblio BROS vadovas

Kaip gera buvo sušukti „Eureka!“

Įgyvendinama vykdant projektą „Kokybės krepšelis“.
Penktadienio popietę, prie išmanaus SMART ekrano prijungus kokybišką vaizdo kamerą su mikrofonu, pavyko „išgauti“ hibridinės klasės įrangos efektą ir galimybes. Žinoma, laukia daug kantraus darbo, įtvirtinant naujus įgūdžius. Nepaisant dabartiniam ugdymo procesui kylančių iššūkių, mokytojų bendruomenė bei gimnazijos administracija stengiasi, kad pamokos būtų kokybiškos, patrauklios, o ugdymo problemos – įveikiamos!

Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja

Prasidėjo trečiasis MMRG Humanitarų akademijos sezonas

Rudens sesijos tema – „XX amžiaus 20-ųjų metų karta – išaugę iš žemės“.
Akademikai, pasidalinę savo žinojimu ir išmintimi, – Mokytoja Laima Skabickienė pasakojo apie Vytauto Mačernio jaunatvišką egzistencinį gylį ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto literatūrologas Virginijus Gasiliūnas ekspresyviai – apie Mačernio draugo, aukštaičio nuo Biržų Broniaus Krivicko brandų pasirinkimą gyventi kitaip, nes istorinių kataklizmų metu „visi negali prisitaikyti, kažkas vis tiek bus, kuris sakys, kad melas nėra tiesa.“ (V. Gasiliūnas)
Mano asmeniškas suvokimas: kaip mažai dar pažįstam Bronių Krivicką, kaip poetą ir literatūros tyrinėtoją.

Virginija Aurylaitė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja