Petras Bimba

Mokyklos vedėjas 1919-1923 m.

Pirmasis Mažeikių 4 klasių viduriniosios mokykos vedėjas (nuo 1919-10-19).

1905 m. išstojo iš Petrapilio komercinės mokyklos 6-tos klasės. Dirbo geležinkelio tarnyboje sąskaitininku. 1908 m. prie Mokslo apygardos išlaikė egzaminus, įgijo pradžios mokyklos mokytojo teises. Mokytojavo Viekšniuose, 1914-07-01 gubernatoriaus atleistas iš darbo kaip politiškai neištikimas, nes dalyvavo mokytojų suvažiavime Petrapilyje. Trejiems metams buvo mobilizuotas į carinę armiją. Dalyvavo I-ame pasauliniame kare. 1918 m. pusmetį padirbėjęs lietuvių tremtinių pradinėje mokykloje grįžo į Lietuvą, dirbo Medemrodės pradžios mokykloje, Akmenės apskrities pradžios mokyklų instruktoriumi.

1919-1923 m. buvo Mažeikių progimnazijos direktorius. Dar vienus metus joje išdirbo mokytoju. Mokykloje dėstė istoriją, geografiją, gimnastiką, antraisiais mokslo metais – kooperacijos ir buhalterijos disciplinas. Jo iniciatyva Mažeikių vidurinėje mokykloje įsteigtas mokinių kooperatyvėlis „Laimė”, kuris užsiėmė knygų prekyba. 1926-1928 m. P. Bimba direktoriavo Sedos vidurinėje mokykloje, vėliau iškeltas į Giedraičius. 1930-1935 m. dirbo Kaune finansų ministerijoje.