VACLOVAS MARTINKUS (mokėsi iki 1928 m.)

Kunigas, visuomenininkas. Baigęs Mažeikių gimnazijos 5 klases, 1928 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1935 m. įšventintas kunigu. 1935-1940 m. buvo Mažeikių parapijos vikaras, 1940-1944 m. Židikų parapijos klebonas. Židikuose vadovavo naujos bažnyčios, klebonijos ir kelių kitų parapijos pastatų statybai bei kapinių pertvarkymui. 1940 m. pastatė pagal architekto J. Muloko projektą paminklinę koplyčią M. Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai. Penkerius metus buvo Pavasarininkų organizacijos Mažeikių skyriaus pirmininku.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur dirbo pastoracinį darbą Bavarijoje, o 1946-1950 m. buvo Liubeko lietuvių stovyklos klebonu. 1950 m. emigravo į JAV, dirbo senelių namuose ir nuo 1952 m. Šv. Kazimiero parapijoje vikaru, klebonu. 1995 m. apdovanotas JAD VAŠEM atminimo medaliu ir garbės raštu už žydų gelbėjimą. Bendradarbiavo leidiniuose: „Draugas“, „Ateitis“, „Darbininkas“.