LIUDVIKAS NORKEVIČIUS (baigė apie 1932 m.)

Lietuvos kariuomenės karininkas leitenantas, Sedos kautynių dalyvis.
1933 m. pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 1935 m. baigus Karo mokyklą suteiktas pėstininkų jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas į 3 pėstininkų pulką būrio vadu. 1938 m. paskirtas minosvaidžių būrio vadu, vėliau – sunkiųjų kulkosvaidininkų kuopos automatinių pabūklų būrio vadu. 1939 m. perkeltas į 5 pėstininkų pulką, paskirtas 6 kuopos vadu.
Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą, tarnavo 3 pėstininkų pulko 2 bataliono antruoju adjutantu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. paskirtas Raudonosios Armijos šaulių divizijos šaulių pulko bataliono vyr. adjutantu. Kilus Vokietijos – SSRS karui, iš Raudonosios Armijos pasitraukė. 1941 m. paskirtas į lietuvių karių Vilniaus įgulos 1 apsaugos pulką. 1941-1944 m. su LSD dalyvavo II pasaulinio karo kautynėse Rytų fronte. 1944 m. savanorių įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, paskirtas kuopos vadu, vėliau bataliono vadu. 1944 m. spalio mėn. dalyvavo Sedos kautynėse.