LIUDVIKAS KIMTYS (baigė 1960 m.)

Lietuvių fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras. Vilniaus universiteto Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros profesorius, katedros vedėjas. 1965 m baigtos studijos Vilniaus universitete, įgyta fiziko (optika ir spektroskopija) specialybė.

Kvalifikacijos kėlimas Maskvos valstybiniame universitete 1967 m. bendrosios fizikos ir radiospektroskopijos srityse. 1971 m. suteiktas fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnis, apgynus Vilniaus universitete disertaciją „Cikloheksenkarboninės rūgšties molekulių asociacijos tyrimai PMR spektroskopijos metodu“. 1978 m. suteiktas Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros docento mokslinis vardas. 1986 m suteiktas mokslų daktaro laipsnis (fizikinė chemija), apgynus 1985 m. TSRS Mokslų akademijos Nevandenių tirpalų institute disertaciją „Molekulių asociacijos ir fazinių virsmų vandenilinio ryšio sistemose didelės skyros BMR spektroskopija“.   1987 m. suteiktas Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros profesoriaus mokslinis vardas.   1993 m. nostrifikuotas habilituoto gamtos mokslų daktaro laipsnis 1993 m. nostrifikuotas profesoriaus mokslinis vardas.

Mokslinių tyrimų tema – Organizuotos molekulinės struktūros medžiagų spektrinių ypatybių įvairiose fazėse tyrimai. Paskelbta mokslinėje spaudoje virš 170 darbų. Skaitytos kviestinės paskaitos Maskvos, Sankt Peterburgo (Rusija), Bergeno, Oslo (Norvegija), Aarhus ir Kopenhagos (Danija), Lundo (Švedija), Kento ir Jorko (Anglija), Gento (Nyderlandai), Grenoblio (Ptrancūzija) universitetuose, o taip pat moksliniai pranešimai Tarptautinėse konferencijose Anglijoje, Lenkijoje, Prancûzijoje, Ukrainoje, Vokietijoje. Mokslo darbe aktyviai bendradarbiaujama su Bergeno, Oslo, Kento, Darmštadto, Kijevo, Sankt Peterburgo ir kt. universitetų spektroskopistų grupėmis.

Vilniaus universiteto Tarybos narys (1990 – 2002). Vilniaus universiteto Tarybos Akademinės komisijos pirmininkas (1990 – 2002). Vilniaus universiteto Studijų komiteto narys (nuo 2002). Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Tarybos narys (nuo 1976 m.) Vilniaus universiteto seminaro “Molekulių spektroskopija” vadovas (nuo 1972 m.). Tarptautinės organizacijos Colloquium Spectroscopicum Internationale nacionalinis delegatas (nuo 1991). Lietuvos Mokslų Akademijos Fizikos sekcijos narys (nuo 1991) Tarptautinės organizacijos “Horizons in Hydrogen Bond Research” patarėjų tarybos narys (nuo 1993). Tarptautinio XI seminaro “Horizons in Hydrogen Bond Research”, surengto Lietuvoje 1995 m ., organizacinio komiteto pirmininkas (Barnes A.J., Kimtys L. Preface (XIth International Workshop “Horizons in Hydrogen Bond Research”, Birštonas, Lithuania, 9-14 September 1995) // J. Molec. Struct.AMPERE koliokviumo, surengto Lietuvoje 1999 m., organizacinio komiteto pirmininkas. Mokslinio žurnalo “Aplinkos ir Cheminė fizika” redakcinės kolegijos narys (nuo 1999). 1996, v. 381, Nos 1-3, p. ix-x.). Šiaurės ir Baltijos šalių fizikos komiteto narys (1996-2000) Tarptautinės mokslo draugijos AMPERE komiteto narys (nuo 1996). Tarptautinio specializuoto.

Už darbų ciklą “Organinių junginių molekulių dinamikos ir sąveikų įvairiose fazėse spektrometriniai tyrimai” suteiktas 1993 metų Lietuvos Respublikos mokslo premijos laureato vardas.

1998 m. apdovanotas Norvegijos Karalystės Riterio Ordinu.