KAZYS MAŽONAS (baigė 1934 m.)

Lietuvos kariuomenės karininkas, dimisijos majoras. 1934 m. pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 1936 m. baigus Karo mokyklą suteiktas kavalerijos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas 2 ulonų pulko Alytuje būrio vadu. 1939 m. baigė ginklų rūšių karininkų 4 mėnesių kursus. 1939 m. pakeltas į leitenantus, paskirtas technikos eskadrono telefonų būrio vadu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. paskirtas Raudonosios armijos kavalerijos pulko būrio vadu. 1941 m. Varėnos poligone suimtas, išvežtas į lagerį Norilske (Krasnojarsko kr.). 1941 m. Taimyro apygardos teismo nuteistas 10 metų. Nuo 1951 m. tremtyje Norilske. Dirbo Valioko gyvenvietėje tarybinio ūkio elektriku, zootechniku, pieninės vedėju, mechaniku. 1958 m. RSFSR Aukščiausiojo teismo reabilituotas. 1959 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Kaune. 1960- 1968 m. dirbo radijo gamyklos darbininku, vėliau iki 1968 m. – Aklųjų draugijos Kauno kombinato inžinieriumi technologu. 1991 m. suteiktas dimisijos majoro laipsnis.