EMILIJA SEMENAVIČIŪTĖ – GAUČIENĖ (mokėsi apie 1943 m.)

Muzikos mokytoja, Čikagos (JAV) lietuvių ansamblio “Dainava” akompaniatorė. Mažeikiuose baigė pradžios mokyklą ir gimnaziją. Pokario metu atsidūrė emigracijoje. Aktyviai dalyvavo lietuvių visuome­niniame gyvenime.