ANTANAS OSTEIKA (baigė 1933 m.)

Lietuvos kariuomenės karininkas. 1933 m. įstojo į VDU Medicinos fakulteto Medicinos skyrių. 1935 m. pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. 1938 m. baigus karo mokyklą, suteiktas pėstininkų jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paskirtas į 5 pėstininkų pulką šaulių kuopos būrio vadu. 1939 m. įstojo į VDU Teisių fakulteto Teisių skyrių. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 5 pėstininkų pulko mokomosios kuopos jaunesniuoju karininku. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. paskirtas Raudonosios Armijos šaulių pulko vado adjutantu, Vilniaus pėstininkų mokyklos kariūnų būrio vadu. Kilus Vokietijos-SSRS karui, iš Raudonosios Armijos pasitraukė. 1941 m. tarnavo 3 apsaugos batalione. Karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV.