ALDONA BAUŽINSKAITĖ – KAIRIENĖ (mokėsi iki 1944 m.)

Poetė. Žurnalistė. 1948 m. baigė Hanau (Vokietijoje) lietuvių gimanziją, Marvyville College, St.Louis, Mo, 1953 m. toliau studijavo Fordhamo universitete socialinius mokslus. 1950 m. „Ateities” žurnalo redakcinio kolektyvo narė. Periodinėje spaudoje paskelbė eilėraščių. Gyveno JAV.