Juozas Rainys

Mokyklos direktorius 1933-1938 m.

Mažeikių gimanzijoje pradėjo dirbti 1933 m. rugsėjo 1 d. Buvo ne tik geras pedagogas lituanistas, bet ir administratorius. Jo rūpesčiu bei pastangomis buvo suremontuotas gimnazijos vidus, pavyzdinga sutvarkyta jos aplinka. Dalyvavo daugelyje organizacijų. Nuo 1932 m. buvo Lietuvos skautų sąjungos narys. Būdamas Mažeikiuose taip pat buvo Lietuvos skautų sąjungos Mažeikių tunto tuntininkas ir Lietuvos mokytojų sąjungos Apskrities komiteto pirmininkas. Tais metais įstojo į Lietuvos tautininkų sąjungą. 1935 m. buvo Lietuvos tautininkų sąjungos Mažeikių apskrities komiteto narys. Renkant į paskutinį (tautininkų) seimą buvo iškeltas Mažeikių apskrities kandidatu, bet išrinktas nebuvo. 1938 m. sausio 22 d. gimnazijos mokytojų taryba ir tėvų komitetas surengė buvusiam direktoriui atsisveikinimo vakarienę.

1938 m. išvyko dirbti į Švietimo ministeriją vidurinių mokyklų inspektoriumi. 1943-1944 m. buvo Kauno Saulės gimnazijos (tuo metu VIII vid. m-klos) direktorius. 1945 m. balandžio 7 d. nuteistas 10 metų katorgos. Kalėjo Volsko, vėliau Taišeto lageriuose. 1953 m. specialiame lageryje „Ozioznyj“ Taišeto rajone mirė badu. Kapas iki šiol artimiesimes nežinomas.