Dokumentai ir teisės aktai

 1. Redakcija Nr_1_dėl mokymosi nuotoliu būdu
 2. Atmintinė dėl korona viruso
 3. Ugdymo planas 2019-2020 m. m.
 4. Gimnazijos nuostatai
 5. Gimnazijos strateginis planas
 6. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
 7. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 8. Gimnazijos nuotolinio darbo taisyklės
 9. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 10. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 11. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
 12. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 13. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 14. Korupcijos prevencijos tvarka
 15. Smurto ir patyčių prevencijos programos aprašas
 16. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 17. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
 18. Valdymo struktūra
 19. Numatomų darbuotojų pareigybių skaičius (nuo 2020-03-01)
 20. Metinės veiklos planas:
 21. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
 22. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 23. Priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 24. Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
 25. Mokinių taisyklės
 26. Lankomumo tvarka
 27. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:
 28. Prašymų formos individualaus ugdymosi plano keitimui
 29. Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
 30. Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
 31. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
 32. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
 33. Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui
 34. Mokinių pavėžėjimas
 35. Viešieji pirkimai:
 36. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 37. Ugdymo karjerai programa
 38. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis