Dokumentai ir teisės aktai

 1. Ugdymo planas 2021-2022m. m.
 2. 2021 metų metinis veiklos planas
 3. Gimnazijos strateginis planas
 4. 2020 metų veiklos ataskaita
 5. Neformaliojo švietimo renginiai, projektai, programos, edukacijos, netradicinės pamokos 2020 m.
 6. Nuotolino ir mišriojo ugdymo proceso organizavimo tvarka
 7. Redakcija Nr_1_dėl mokymosi nuotoliu būdu
 8. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
 9. Gimnazijos nuostatai
 10. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
 11. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 12. Gimnazijos nuotolinio darbo taisyklės
 13. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 14. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 15. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
 16. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 17. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 18. Korupcijos prevencijos tvarka
 19. Smurto ir patyčių prevencijos programos aprašas
 20. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 21. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
 22. Valdymo struktūra
 23. Numatomų darbuotojų pareigybių skaičius (nuo 2020-03-01)
 24. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
 25. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 26. Priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 27. Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
 28. Mokinių taisyklės
 29. Lankomumo tvarka
 30. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:
 31. Prašymų formos individualaus ugdymosi plano keitimui
 32. Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
 33. Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
 34. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
 35. Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui
 36. Mokinių pavėžėjimas
 37. Finansinė ataskaita 2020 m.
 38. Viešieji pirkimai:
 39. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 40. Ugdymo karjerai programa
 41. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis