Dokumentai ir teisės aktai

 1. 2020 metų veiklos ataskaita
 2. COVID-19 ligos valdymo priemonių planas
 3. Redakcija Nr_1_dėl mokymosi nuotoliu būdu
 4. Nuotolino ir mišriojo ugdymo proceso organizavimo tvarka
 5. Ugdymo planas 2020-2021 m. m.
 6. Įsakymas dėl 2020-ųjų metų veiklos plano patvirtinimo
 7. Atmintinė dėl korona viruso
 8. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
 9. Gimnazijos nuostatai
 10. Gimnazijos strateginis planas
 11. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
 12. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 13. Gimnazijos nuotolinio darbo taisyklės
 14. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 15. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 16. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
 17. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 18. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 19. Korupcijos prevencijos tvarka
 20. Smurto ir patyčių prevencijos programos aprašas
 21. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 22. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
 23. Valdymo struktūra
 24. Numatomų darbuotojų pareigybių skaičius (nuo 2020-03-01)
 25. Metinės veiklos planas:
 26. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
 27. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 28. Priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 29. Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
 30. Mokinių taisyklės
 31. Lankomumo tvarka
 32. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:
 33. Prašymų formos individualaus ugdymosi plano keitimui
 34. Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
 35. Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
 36. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
 37. Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui
 38. Mokinių pavėžėjimas
 39. Viešieji pirkimai:
 40. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 41. Ugdymo karjerai programa
 42. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis