Dokumentai ir teisės aktai

 1. Redakcija Nr_1_dėl mokymosi nuotoliu būdu
 2. Įsakymas dėl 2020-ųjų metų veiklos plano patvirtinimo
 3. Atmintinė dėl korona viruso
 4. Ugdymo planas 2019-2020 m. m.
 5. Gimnazijos nuostatai
 6. Gimnazijos strateginis planas
 7. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
 8. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 9. Gimnazijos nuotolinio darbo taisyklės
 10. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 11. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 12. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
 13. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 14. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 15. Korupcijos prevencijos tvarka
 16. Smurto ir patyčių prevencijos programos aprašas
 17. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 18. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
 19. Valdymo struktūra
 20. Numatomų darbuotojų pareigybių skaičius (nuo 2020-03-01)
 21. Metinės veiklos planas:
 22. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
 23. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 24. Priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 25. Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
 26. Mokinių taisyklės
 27. Lankomumo tvarka
 28. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:
 29. Prašymų formos individualaus ugdymosi plano keitimui
 30. Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
 31. Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
 32. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
 33. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
 34. Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui
 35. Mokinių pavėžėjimas
 36. Viešieji pirkimai:
 37. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 38. Ugdymo karjerai programa
 39. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis