Dokumentai ir teisės aktai

 1. COVID-19 ligos valdymo priemonių planas
 2. Redakcija Nr_1_dėl mokymosi nuotoliu būdu
 3. Nuotolino ir mišriojo ugdymo proceso organizavimo tvarka
 4. Ugdymo planas 2020-2021 m. m.
 5. Įsakymas dėl 2020-ųjų metų veiklos plano patvirtinimo
 6. Atmintinė dėl korona viruso
 7. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
 8. Gimnazijos nuostatai
 9. Gimnazijos strateginis planas
 10. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
 11. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 12. Gimnazijos nuotolinio darbo taisyklės
 13. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 14. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 15. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
 16. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 17. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 18. Korupcijos prevencijos tvarka
 19. Smurto ir patyčių prevencijos programos aprašas
 20. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 21. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
 22. Valdymo struktūra
 23. Numatomų darbuotojų pareigybių skaičius (nuo 2020-03-01)
 24. Metinės veiklos planas:
 25. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
 26. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 27. Priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 28. Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
 29. Mokinių taisyklės
 30. Lankomumo tvarka
 31. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:
 32. Prašymų formos individualaus ugdymosi plano keitimui
 33. Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
 34. Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
 35. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
 36. Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui
 37. Mokinių pavėžėjimas
 38. Viešieji pirkimai:
 39. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 40. Ugdymo karjerai programa
 41. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis