Informacija

 MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
2021 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR.V1-107 „DĖL 2021–2022 M. M.
MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. spalio 22 d. Nr. V1-163 Mažeikiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1924 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“,

p a k e i č i u 2021–2022 mokslo metų Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ugdymo plano, patvirtinto gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-107 „Dėl Mažeikių Merkelio Račkausko Gimnazijos ugdymo plano patvirtinimo“ 8.3. punktą ir jį išdėstau taip:

„8.3. ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.“

Gimnazijos direktorė                                                                         Asta Žukauskienė