Pažvelk į vandens lašą ir pamatysi jame visą pasaulį

Projekto „Pažvelk į vandens lašą…“ susitikimas Lenkijoje

Spalio pabaigoje Turkijoje įvyko pirmasis projekto dalyvių susitikimas. Mūsų gimnazijai atstovavo direktoriaus pavaduotojos Janina Palenskienė ir Lena Krigelienė, chemijos mokytoja Aistė Daubarienė bei anglų kalbos mokytoja Jolanta Jokūbauskienė. Turkijoje susirinkę skirtingų valstybių atstovai susipažino, pristatė ir aptarė atliktas pirmąsias užduotis, planavo ateityje vyksiančius susitikimus. Po to sekė kelionės po Turkiją, kurių metu susipažinta su šios valstybės vandenų padėtimi. Buvo lankomi regiono ežerai, kurie svečius nustebino dideliu druskingumu. Beje, kelionės metu paaiškėjo, kad vietiniai gyventojai kenčia dėl didelio vandens užterštumo. Mūsų gimnazijos mokytojas nustebino dar ir tai, kad turkai, priešingai nei lietuviai, geria tik paviršinį vandenį, kadangi neturi požeminio vandens išteklių.

Šio tarptautinio projekto svarbus aspektas yra ne tik ekologinis bendradarbiavimas, bet ir kitų kultūrų pažinimas. Anot projekto koordinatorės Aistės Daubarienė, šis susitikimas buvo puiki proga pamatyti tikrąjį Turkijos veidą, pabendrauti su kitataučiais projekto dalyviais. Mokytojos lankėsi ir vienoje Turkijos mokyklų. Jas nustebino itin šiltas mokinių bendravimas, šie stengėsi svečius užkalbinti, susipažinti. Be to, kelionės metu mokytojoms teko stebėti net karinį paradą, surengtą paminėti vieną iš nacionalinių Turkijos švenčių.

Idėja

Pagrindinė šio projekto ir tarptautinės partnerystės idėja – moksleivių supažindinimas su visais vandens aspektais, ypač atkreipiant dėmesį į:

 • vandens, kaip gyvybės šaltinio, svarbą;
 • ekologinę jo reikšmę bei aplinkosaugos problemas, susijusias su vandens užterštumu;
 • vandens simboliką Lietuvos ir partnerinių šalių etnokultūroje, religinėse apeigose bei įvairiuose menuose (muzikoje, poezijoje, dailėje, fotografijoje).

 

Tikslai

Projekto vykdymo metu sieksime:

 • skatinti pilietiškumą, atkreipiant ne tik mūsų gimnazijos, bet ir Mažeikių miesto bendruomenės dėmesį į ekologines problemas, susijusias su Ventos upės užterštumu;
 • skatinti miesto gyventojus ieškoti būdų ir metodų, padėsiančių išspręsti taršos problemas ir tausoti vandenį;
 • supažindinti moksleivius su:
  • vandens vieta gamtoje,
  • vandens chemine sandara, savybėmis ir panaudojimu,
  • visais vandens šaltiniais,
  • jo reikšme visoms gyvoms būtybėms,
  • vandens naudojimu buityje;
 • mokyti atpažinti ir suvokti vandens simboliką etnokultūroje ir mene;
 • lavinti moksleivių gebėjimus rinkti, analizuoti ir kritiškai vertinti sukauptą medžiagą;
 • mokyti bendradarbiauti dirbant komandoje ir su projekte dalyvausiančiais partneriais;
 • susipažinti su kitų projekte dalyvaujančių Europos šalių kultūra, kitokiu gyvenimo būdu, požiūriu į bendrąsias ekologines problemas ir jų sprendimo galimybes, suartinti įvairiose Europos šalyse gyvenančius žmones, sudarant galimybę artimiau pažinti kitas šalis, jų kultūrą, religiją ir papročius, lankantis jose, bendraujant ir bendradarbiaujant;
 • integruoti projektinę veiklą į etikos, tikybos, gimtosios ir užsienio kalbų, geografijos, chemijos, fizikos, biologijos, muzikos, dailės, teatro, fotografijos pamokas, paruošiant metodinę ir edukacinę medžiagą, kuri bus įtraukta į pagrindinį projekto produktą „Ekologinio švietimo vadovą“;
 • skatinti mokytojus ir moksleivius lavinti kompiuterinio raštingumo gebėjimus, nes informacijos paieška, jos apdorojimas, pristatymas ir bendravimas su partneriais vyks naudojant naujausias informacines technologijas;
 • sudaryti sąlygas projekte dalyvauti visiems pageidaujantiems mokytojams ir mokiniams, nepriklausomai nuo jų sugebėjimų, lyties ar socialinės padėties;
 • suteikti galimybę įvairių dalykų mokytojams susipažinti su alternatyviais mokymo metodais, panaudojant partnerinių šalių patirtį, ir taikyti juos savo darbe;
 • kelti anglų kalbos mokymosi ir vartojimo motyvaciją renkant ir ruošiant medžiagą „Ekologinio švietimo vadovui“, bendraujant su projekto partneriais, dalyvaujant projektiniuose susitikimuose;
 • įtraukti į projektinę veiklą ne tik mūsų gimnazijos mokytojus, mokinius, bet ir jų tėvelius, gimnazijos partnerius bei Mažeikių gyventojus, vykdant projektinės veiklos sklaidą per vietinę televiziją, radiją, spaudą, tėvų susirinkimus ir gimnazijos pristatymus.

Planuojama veikla

Šiuo projektu siekiama paskatinti visą Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenę aktyviai dalyvauti jame. Mokytojai, personalas, mokiniai, jų tėvai ir gimnazijos socialiniai partneriai bus supažindinti su projekto idėja, tikslais ir ketinamais sukurti produktais, todėl visi norintys galės įsitraukti į projekto vykdymą, nepriklausomai nuo akademinių gebėjimų, socialinių, religinių, rasinių skirtumų ar lyties. Kadangi yra numatyta sukurti Ekologinio švietimo vadovą, kuriame bus sukaupta ir pateikta visa medžiaga, tyrinėjanti vandenį įvairiais aspektais, teks atlikti labai daug užduočių. Tad planuojama norinčius dalyvauti mokytojus ir mokinius suskirstyti į grupes, kurios atliktų konkrečias projektines užduotis. Yra sudarytas 2 metų projektinės veiklos planas, tad šią veiklą galėtume įtraukti į mokyklos ugdymo planą, integruodami į pamokinę ir popamokinę veiklą. Be to, rengtume reguliarią projektinės veiklos sklaidą, rengdami sukurtų darbų parodas, projektinės veiklos pristatymus įvairių susirinkimų metu, pateikdami informaciją vietinei spaudai, televizijai ir radijui. Įvairiais klausimynai, testais, diskusijomis vykdytume nuolatinį projektinės veiklos vertinimą, siekdami tobulinti savo tolimesnį darbą, teikdami įvairius pasiūlymus susitikimų su partneriais metu.

Projekte ketina dalyvauti mokyklos iš 14 skirtingų šalių, tad yra suplanuota 14 išvykų, kurių metu bus pristatoma, analizuojama, vertinama konkreti projekto užduotis. Kiekviena mokykla pasirenka, į kurias šalis vykti ir kurios užduoties vykdymą kuruoti. Be to, galima pasirinkti, kurias užduotis kiekviena mokykla partnerė atliks atsižvelgdama į jų tematiką, aktualumą, atlikimo galimybes, nes projekte dalyvaus ir pradinės mokyklos bei mokyklos iš kaimo vietovių. Mes pasirinkome užduotis, kurios yra aktualiausios mūsų bendruomenei (mūsų apskrityje daug vandens šaltinių, kurių užterštumu vietos bendruomenė ypač susirūpinusi, nes šalia Mažeikių yra naftos perdirbimo gamykla, rajone įsikūrusios žemės ūkio ir gyvulininkystės bendrovės teršia paviršinius ir giluminius vandens šaltinius). Be to, esame AB Orlen Lietuva partneriai ir turime galimybę kai kurias užduotis vykdyti su jų padedami. Taip pat esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu, tad, atlikdami užduotis, susijusias su etnokultūra bei religinėmis apeigomis, ketiname pasinaudoti universiteto biblioteka.

Įgyvendinant projekto idėją bendromis visų partnerinių mokyklų pastangomis ketinama parengti „Ekologinio švietimo vadovą“ CD ir DVD laikmenomis, kuriose bus pateikta visa projekto metu sukurta medžiaga, o šią mokyklos galės panaudoti ugdymo procese integruodamos į įvairius mokomuosius dalykus.

Be to, stengiantis atkreipti visuomenės dėmesį į vandens reikšmę ir vietą kultūroje, antrais partnerystės metais ketinama surengti Vandens šventę, tuo pačiu metu vyksiančią visose mokyklose partnerėse. Jos metu būtų pristatomi visi projekte sukurti produktai, pagrindinis šventės akcentas  bendrai sukurta daina projekte dalyvaujančių šalių kalbomis, o priedainis skambėtų angliškai.

Dalyvaudami šiame projekte mūsų gimnazijos mokytojai ir moksleiviai ne tik susipažins su visais vandens aspektais, bet ir lavins užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo gebėjimus, stiprins tarpusavio ryšį. Mokiniai išmoks gerbti rasinius ir kultūrinius skirtumus, labiau vertinti savo etnokultūrinį palikimą, mokysis būti tolerantiški, nes projekte dalyvaus ne tik skirtingų kultūrų, bet ir religijų atstovai. Tad visi kartu išmoksime pažvelgti į savo, savo vaikų, savo šalies, Europos ir gal net viso Pasaulio ateitį per vandens lašą.