Dokumentai ir teisės aktai

 1. Ugdymo planas 2019-2020 m. m.
 2. Gimnazijos nuostatai
 3. Gimnazijos strateginis planas
 4. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
 5. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 6. Gimnazijos nuotolinio darbo taisyklės
 7. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 8. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 9. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
 10. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 11. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 12. Korupcijos prevencijos tvarka
 13. Smurto ir patyčių prevencijos programos aprašas
 14. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 15. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
 16. Valdymo struktūra
 17. Numatomų darbuotojų pareigybių skaičius (nuo 2020-03-01)
 18. Metinės veiklos planas:
 19. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
 20. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 21. Priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 22. Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
 23. Mokinių taisyklės
 24. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:
 25. Prašymų formos individualaus ugdymosi plano keitimui
 26. Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
 27. Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
 28. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
 29. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
 30. Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui
 31. Mokinių pavėžėjimas
 32. Viešieji pirkimai:
 33. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 34. Ugdymo karjerai programa
 35. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis