Dokumentai ir teisės aktai

 1. Ugdymo planas 2019-2020 m. m.
 2. Gimnazijos nuostatai
 3. Gimnazijos strateginis planas
 4. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
 5. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 6. Gimnazijos nuotolinio darbo taisyklės
 7. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 8. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 9. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
 10. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 11. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 12. Korupcijos prevencijos tvarka
 13. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 14. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
 15. Valdymo struktūra
 16. Metinės veiklos planas:
 17. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
 18. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 19. Priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 20. Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
 21. Mokinių taisyklės
 22. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:
 23. Prašymų formos individualaus ugdymosi plano keitimui
 24. Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
 25. Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
 26. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
 27. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
 28. Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui
 29. Mokinių pavėžėjimas
 30. Viešieji pirkimai:
 31. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 32. Ugdymo karjerai programa
 33. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis