Dokumentai ir teisės aktai

 1. Ugdymo planas 2017-2018 m. m.
 2. 2017-2018 m. m. ugdymo plano pakeitimas (direktorės įsakymas 2017-11-13  Nr. V1-172)
 3. 2017 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
 4. Gimnazijos nuostatai
 5. Gimnazijos strateginis planas
 6. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 7. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 8. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
 9. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 10. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 11. Korupcijos prevencijos tvarka
 12. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 13. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
 14. Valdymo struktūra
 15. Metinės veiklos planas:
 16. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
 17. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 18. Priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 19. Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
 20. Mokinių taisyklės
 21. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:
 22. Prašymų formos individualaus ugdymosi plano keitimui
 23. Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
 24. Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
 25. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
 26. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
 27. Viešieji pirkimai:
 28. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 29. Ugdymo karjerai programa
 30. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis