Dokumentai ir teisės aktai

 1. Ugdymo planas 2018-2019 m. m.
 2. 2017-2018 m. m. ugdymo plano pakeitimas (direktorės įsakymas 2017-11-13  Nr. V1-172)
 3. 2017 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
 4. Gimnazijos nuostatai
 5. Gimnazijos strateginis planas
 6. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės
 7. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
 8. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 9. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 10. Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka
 11. Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas
 12. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 13. Korupcijos prevencijos tvarka
 14. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 15. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas
 16. Valdymo struktūra
 17. Metinės veiklos planas:
 18. Gimnazijos bendruomenės etikos kodeksas
 19. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės
 20. Priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
 21. Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas
 22. Mokinių taisyklės
 23. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:
 24. Prašymų formos individualaus ugdymosi plano keitimui
 25. Prašymo forma atleisti nuo menų ir sporto pamokų
 26. Sveikatos priežiūros organizavimas gimnazijoje
 27. Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
 28. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
 29. Gimnazijos darbuotojų veiksmų planas, kilus gaisrui
 30. Mokinių pavėžėjimas
 31. Viešieji pirkimai:
 32. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 33. Ugdymo karjerai programa
 34. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis